Duyurular

Bingöl İŞGEM Personel Alım İlanı

İŞ TANIMI

İşin Ünvanı                  : İŞGEM İdarî İşler Sorumlusu

Amiri                           : İş Geliştirme Merkezi Genel Müdürü

İşin Kısa Tanımı          : İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Genel Müdürü gözetiminde, kurumun mâli ve idari işlerinin organizasyonları ile eğitim, seminer, toplantı etkinliklerin planlama ve uygulama aşamalarından ve şirket kayıtlarının tutulmasından sorumludur.

 1. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İdari İşler sorumlusunun başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi olup, sadece bunlarla sınırlı değildir:

 1. Genel Müdürün günlük, haftalık iş ve randevu akışlarını takip etmek
 2. Gelen ve giden evrak kayıtlarını tutmak, gerekli yazışmaları yapmak.
 3. KOBİ uzmanıyla eşgüdümlü olarak çeşitli toplantılar ve etkinlikler düzenlemek; hazırlık aşamalarına ve lojistik planlamasına yardımcı olmak; planlanan her türlü aktiviteye destek vermek.
 4. İŞGEM personeline dair iş ve işlemleri kurumsal yönergelere uygun olarak yerine getirmek
 5. Muhasebe bürosu tarafından tutulan muhasebe kayıtlarını, finansal tablo ve raporları, doğruluk, eksiksizlik, raporlama usul standartlarına uygun şekilde hazırlanmasını temin etmek. Personel ücret bordrolarını, vergi ve sigorta tahakkuklarını; onaylandıktan sonra ödemeleri gecikmeye fırsat vermeden belirlenen zamanlarda ödenmesini takip etmek.
 6. Bütçe hazırlıklarına destek olmak, takip ve analiz etmek, bütçelenen maliyetleri gerçek maliyetlerle karşılaştırarak periyodik raporlar hazırlamak. İŞGEM Genel Müdürü’nün onayı ile Yönetim Kurulu’na sunulması için gerekli bütçe ve mali raporları hazırlamak.
 7. Muhasebe kayıtlarının muhafaza edilmesini ve tam, doğru ve uygun şekilde raporlanmasını ve bu bilgilerin şeffaf ve erişilebilir olmasını sağlamak.
 8. İŞGEM çalışanlarının seyahat, konaklama, harcama ve/veya harcırahların ödenmesi için gerekli işlemleri yerine getirmek.
 9. Temizlik ve güvenlik personelinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak.
 10. İdarî sekreter olarak da kurum içi ve kurum dışında aşağıda belirtilen kişilerle etkileşim halinde çalışır:

Kurum İçi İlişkiler: İŞGEM personeli ve uzmanları.

Kurum Dışı İlişkiler: Kamu Görevlileri, Danışmanlar, İŞGEM Müşterileri, Çeşitli Sektörlerden Girişimciler, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve özel sektör temsilcileri.

 1. BÖLÜM: TEMEL NİTELİKLER

Eğitim ve İş Tecrübesi:

 • En az üniversitelerin 4 (dört) yıllık eğitim veren lisans bölümleri ve bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun.
 • En az 2 (iki) yıl ilgili alanda kanıtlanmış çalışma deneyimi olan.

Yetenekler:

 • Muhasebe/ön muhasebe ve kurumsal finansman ilkeleri ve usulleri hakkında genel bilgi sahibi olan.
 • Detaylara dikkat ederek ve gizlilik içinde çalışabilecek.
 • Organizasyon planlama ve uygulama yeteneğine haiz, güçlü zaman yönetimi ve iş akışı ile koordinasyon becerileri yüksek
 • İnisiyatif kullanan, ayrıntılara önem veren, kendisini iyi planlayan, odaklanabilen ve az denetimle çalışabilen.
 • Esnek ve yeni görevler üstlenmeye istekli.
 • İyi derecede yazılı ve sözlü Türkçe iletişim becerileri ve tercihen İngilizce bilgisi,
 • Teknoloji ve çeşitli bilgisayar programları bilgisi (Microsoft Office Programları, internet ve tercihen web sitesi güncelleme becerileri)

İŞ TANIMI

İşin Ünvanı                  : Teknisyen / Tekniker

Amiri                           : İş Geliştirme Merkezi Genel Müdürü

İşin Kısa Tanımı          :

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Genel Müdürü gözetiminde, iş ve istek belgelerine göre elektrik, mekanik ve bilişim donanımının bakım onarımını yapmak, sayaç okumalarını ve faturalandırmasını gerçekleştirmek. Genel Müdür tarafından verilen diğer teknik ve idari görevleri yerine getirmek.

 1. BÖLÜM: GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Teknisyen/Teknikerin başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi olup, sadece bunlarla sınırlı değildir:

 1. İŞGEM’de mevcut elektrik, mekanik ve bilişim sistemlerinin sorumluluğunu almak, arızalarının keşfini yapmak, gerektiğinde müdahale etmek, müdahale alanı dışındaki durumlarda ilgili kurum/kuruluşu müdahale ve onarım için organize etmek.
 2. Bakım-onarım keşfi yapmak, gerekli bakım-onarım çalışmalarını planlamak ve uygulamak.
 3. Elektrik, mekanik ve bilişim sistemleri için gerekli malzemelerin planlamasını yapmak, teknik odayı ve malzeme deposunu düzenlemek, gerekli malzeme bütçesini çıkartmak, satın alınan demirbaş ve malzemeyi gerektiği hallerde düzenleme talep belgesi ile depodan temin etmek. Yapılan işleri, kullanılan malzemeleri raporlamak
 4. Aylık sarfiyatlarla ilgili idari bina ve kiracıların sayaçlarını okuyarak faturalandırmasını yapmak.
 5. BÖLÜM: TEMEL NİTELİKLER
 • Meslek Lisesi veya 2 yıllık Meslek Yüksekokullarının Elektrik/Mekanik/Mekatronik bölümlerinden mezun veya ilgili bölümlerden 4 yıllık fakülte mezunu olmak.
 • En az 3 (üç) yıl ilgili alanda kanıtlanmış çalışma deneyimine sahip olmak.
 • Arıza tespit edebilme becerisi yüksek olan, gerektiğinde el ustalığı ile onarım ve arıza giderebilme yetkinliğine sahip
 • Güvenli çalışmayı ilke edinmiş, İSG mevzuatına uygun çalışma disiplinine sahip
 • Teknoloji ve çeşitli bilgisayar programları bilgisi (Microsoft Office Programları, internet ve tercihen web sitesi güncelleme becerileri)
 • Esnek, yeni görevler öğrenmeye ve üstlenmeye istekli.

III. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Özgeçmiş
 • Öğrenim/mezuniyet belgesi ve/veya mesleki eğitim belgesi.
 • İş deneyimini gösterir belgeler.

İRTİBAT BİLGİLERİ:

Cüneyt ÇALIK

Bahçelievler Mah. Güven İşhanı Kat:3 No:4 Tlf:0426.213.97.08